Informacje o projekcie Ładniej?
Aktualności
Architektura lat 45.-89. - mapa
Mała architektura - mapa
Osiedle Tysiąclecia - mapa
W opinii mieszkańców - mapa, którą możesz zmienić
Galerie fotografii
Czytelnia prasy i nie tylko
Fundacja UwB/kontakt

Projekt realizowany przez

Fundację Uniwersytetu w Białymstoku
UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS

Projekt realizowany
przy wsparciu finansowym:Prezydenta Miasta Białegostoku

we współpracy z:


Uniwersytetem w Białymstoku


Instytutem Socjologii UwB


Klubem Krytyki Politycznej
w Białymstoku


Archiwum Państwowym
w Białymstoku


Zobacz również:
         

Fundacja UwB
na Facebooku


?Fundacja UwB/kontakt

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku
UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, pok. 511
15 - 097 Białystok
tel./fax. 085-745-71-76
e-mail: fundacja@uwb.edu.pl
strona: www.fundacja.uwb.edu.pl

***

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS została ustanowiona jako organizacja pozarządowa uzupełniająca i wspierająca Uniwersytet w dążeniu do rozwoju, wysokiej jakości usług, wymiany ze społecznością lokalną i otwarcia na kontakty międzynarodowe.

Głównym celem Fundacji jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku. Realizując statutowy cel, Fundacja prowadzi szeroką działalność w zakresie:

  • organizacji wykładów, seminariów, konferencji, kursów i szkoleń,
  • działalności doradczej, informacyjnej i reklamowej,
  • wspierania i inicjowania współpracy zagranicznej,
  • uczestnictwa w projektach międzynarodowych,
  • wspierania projektów naukowych oraz inicjatyw studenckich.

Działania swe Fundacja ukierunkowuje na rozwój zasobów ludzkich, budowanie kapitału społecznego oraz wykorzystanie przygranicznego położenia Uniwersytetu i miasta celem inicjowania transgranicznych projektów partnerskich.

Podstawą działania Fundacji jest wolontarystyczne zaangażowanie. Fundacja, zapraszając do współpracy studentów i absolwentów UwB, daje im możliwość zapoznania się z poszczególnymi etapami organizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, naukowym i kulturalnym. Tym samym staje się źródłem wiedzy i umiejętności niezbędnych w działalności społecznej. Dodatkowo, Fundacja umożliwia wolontariuszom uczestnictwo w szkoleniach dotyczących zarządzania projektem, pozyskiwania środków finansowych na realizację projektu, organizacji pracy w zespole itp..

Fundacja jest tzw. organizacją non-profit, czyli ustanowioną nie dla zysku. Jest instytucją wspierającą – poszukującą zewnętrznych źródeł finansowania dla działalności naukowej i studenckiej oraz docelowo – fundującą pomoc stypendialną. Poszczególne projekty realizowane przez Fundację są współfinansowane z grantów publicznych, programów zagranicznych, grantów od innych fundacji, darowizn od firm i osób prywatnych oraz dochodów z działalności gospodarczej.

Zarówno działalność merytoryczna, jak i finansowa Fundacji jest jawna. Podlega kontroli Rady Fundacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

***

Klub Krytyki Politycznej w Białymstoku powstał w kwietniu 2008 roku z ambicją ożywienia oraz integracji środowisk intelektualnych i zaangażowanych społecznie. prywatnych oraz dochodów z działalności gospodarczej.

Klub tworzą osoby, którym bliska jest idea lewicy zaangażowanej, podejmującej wyzwanie walki o ideały, takie jak sprawiedliwość, solidarność czy równość. Staramy się realizować owe ideały poprzez animowanie życia kulturalnego i intelektualnego w mieście. Naszą działalność rozwijamy w trzech głównych sferach: nauki, kultury i polityki. prywatnych oraz dochodów z działalności gospodarczej.

Współpracujemy z Fundacją Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutem Socjologii, galerią „Arsenał”, kinem „Pokój” a także środowiskami naukowymi, politycznymi i pracowniczymi. prywatnych oraz dochodów z działalności gospodarczej.

Koordynatorem Klubu Krytyki Politycznej w Białymstoku jest Łukasz Kuźma.

***

Wstaw na swoją stronę:© 2009 Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku